شرکت خدمات فنی حمل و نقل ریلی راهبران مشتاق

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۷۸/۱۰/۰۸ یزد ۴۲۵۴ ۱۰۸۶۰۰۴۲۷۶۴ ۴۱۱۳۳۴۱۸۵۹۷۷ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰ سهم ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل   رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی    عضو اصلی    عضو اصلی 
محمد میرجلیلی   حمید رضا قمی   عبدالرسول دوران   محمد دهقان پور   مرتضی رئیس زاده   سید علیرضا نبوی زاده
           

***

آدرس: یزد، میدان امام حسین (ع)، بلوار شهید بهشتی، جنب بنیاد شهید، واحد ۲۰۲و۲۰۳ کد پستی ۸۹۱۶۷۱۵۷۶۵

تلفن: ۳۶۲۹۶۵۰۰    فکس: ۳۶۲۴۴۴۴۲

***

۷۸٫۱۰٫۰۸ تأسیس راهبران مشتاق

***

۹۲٫۱۰٫۰۱ مجمع اصلاح نفرات اعضای هیئت مدیره راهبران مشتاق

۹۲٫۱۰٫۰۱ مجمع افزایش سرمایه راهبران مشتاق

۹۲٫۱۰٫۰۱ مجمع تغییر آدرس راهبران مشتاق

۹۲٫۱۰٫۱۵ تغییرات هیئت مدیره راهبران مشتاق

۹۲٫۱۰٫۱۵ مجمع انتخاب هیئت مدیره راهبران مشتاق

۹۲٫۱۱٫۱۶ هیئت مدیره افزایش سرمایه راهبران مشتاق

***

۹۳٫۱۲٫۲۶ مجمع اصلاح موضوع فعالیت راهبران مشتاق

***

۹۴٫۱۱٫۱۲ هیئت مدیره افزایش سرمایه راهبران مشتاق

***

۹۵٫۰۲٫۲۹ تغییرات هیئت مدیره راهبران مشتاق

۹۵٫۰۲٫۲۹ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره راهبران مشتاق

۹۵٫۰۸٫۰۶ مجمع عمومی راهبران مشتاق

***

۹۶٫۰۷٫۰۱ مجمع عمومی راهبران مشتاق