شرکت پیشگامان محتوی گستر

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۶/۱۲/۰۴ یزد ۹۵۷۷ ۱۰۸۶۰۰۵۹۹۹۳ ۴۱۱۳۴۶۸۱۶۵۳۱ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل    رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی 
حسین محمدی   علی اشرف زاده   حمید رضا قمی   حسین پهلوانیان
     

***

آدرس: یزد، میدان فرهنگ، ابتدای بلوار آیت اله خاتمی، جنب بانک صادرات، ساختمان آدینا، طبقه اول، واحد ۲، کدپستی: ۸۹۱۶۱۱۳۶۶۰

تلفن: ۳۸۲۰۹۳۲۵    فکس:

***

۸۶٫۱۲٫۰۴ تأسیس پیشگامان محتوی گستر

***

۸۸٫۰۴٫۲۱ هیئت مدیره، پرداخت سرمایه تعهدی محتوی گستر

۸۸٫۰۵٫۲۱ مجمع افزایش سرمایه و تغییر آدرس محتوی گستر

***

۸۹٫۰۶٫۰۳ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره محتوی گستر

۸۹٫۰۷٫۱۱ مجمع تغییر موضوع و تأسیس شعبه تهران محتوی گستر

***

۹۱٫۰۸٫۰۳ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره و الحاقیه موضوع فعالیت محتوی گستر

***

۹۳٫۰۳٫۱۱ مجمع تغییر آدرس شعبه تهران محتوی گستر

۹۳٫۰۷٫۱۲ مجمع الحاقیه موضوع فعالیت محتوی گستر

۹۳٫۰۷٫۱۴ تغییرات هیئت مدیره محتوی گستر

۹۳٫۰۷٫۱۴ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره محتوی گستر

***

۹۴٫۰۷٫۰۱ مجمع تغییر آدرس شعبه یزد محتوی گستر

۹۴٫۱۱٫۲۹ مجمع عمومی محتوی گستر

***

۹۵٫۰۳٫۰۱ تغییرات هیئت مدیره، انتخاب مدیرعامل محتوی گستر

۹۵٫۰۳٫۰۱ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره محتوی گستر

۹۵٫۰۳٫۲۶ آگهی اصلاحی هیئت مدیره محتوی گستر

***

۹۶٫۰۳٫۲۲ مجمع افزایش سرمایه محتوی گستر

۹۶٫۰۳٫۲۲ مجمع عمومی محتوی گستر