شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۷/۰۳/۰۷ یزد ۹۸۲۸ ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ ۴۱۱۳۳۹۴۹۷۱۴۵ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل    رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی 
امیرحسین رضائی نژاد   محمد رضا شهسواری   محمد رضا رضائی نژاد   علی حجت
         

***

آدرس: یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، جنب بانک مسکن، کد پستی ۸۹۱۶۸۴۷۳۷۷

تلفن: ۳۱۰۲۰۰۰۰  فکس: ۳۸۲۶۶۴۲۵ 

***

۸۷٫۰۳٫۰۷ تأسیس پیشگامان کار و سرمایه هوشمند

***

۸۸٫۰۴٫۱۴ هیئت مدیره افزایش سرمایه کار و سرمایه

۸۸٫۰۴٫۲۵ مجمع افزایش سرمایه کار و سرمایه

۸۸٫۱۰٫۱۴ مجمع عمومی کار و سرمایه

***

۸۹٫۰۴٫۲۷ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کار و سرمایه

۸۹٫۰۸٫۲۰ هیئت مدیره تأسیس شعبه شیراز کار و سرمایه 

***

۹۰٫۰۳٫۱۰ مجمع تغییر آدرس و استعفاء مدیرعامل کار و سرمایه

۹۰٫۰۶٫۰۱ مجمع عمومی کار و سرمایه

***

۹۱٫۰۶٫۰۱ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کار و سرمایه

۹۱٫۱۲٫۲۰ مجمع تأسیس شعبه مهریز کار و سرمایه

***

۹۲٫۰۷٫۱۳ مجمع عمومی، استعفاء مدیرعامل کار و سرمایه

***

۹۳٫۰۶٫۱۲ تغییرات هیئت مدیره کار و سرمایه

۹۳٫۰۶٫۱۲ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کار و سرمایه

***

۹۴٫۰۹٫۱۰ مجمع عمومی کار و سرمایه

۹۴٫۱۲٫۲۰ مجمع تأسیس شعبه اردکان کار و سرمایه

۹۴٫۱۲٫۲۰ مجمع تأسیس شعبه میبد کار و سرمایه

***

۹۵٫۰۷٫۰۸ تغییرات هیئت مدیره کار و سرمایه

۹۵٫۰۷٫۰۸ مجمع تغییر آدرس شعبه اردکان کار و سرمایه

۹۵٫۰۷٫۰۸ مجمع عمومی، اصلاح ترکیب هیئت مدیره کار و سرمایه

۹۵٫۰۷٫۰۸ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کار و سرمایه

***