شرکت تعاونی پیشگامان فناوری اطلاعات و ارتباطات جنوب

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۷/۰۶/۲۱ بوشهر ۷۱۳۲ ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲ ۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷ ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰سهم/ ۱٫۰۰۰ریالی

***

مدیرعامل و عضو اصلی   رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی    عضو اصلی 
سید حسین کوزه گر   امیر احمد سمیعی   محمد رضا بابایی دره   مسعود بمانی پور   علی حجت
                 

***

آدرس: بوشهر ، بلوار امام (خیابان سنگی)، روبروی خیابان یادگار امام، ساختمان گروه تعاونی پیشگامان کد پستی ۷۵۱۴۷۱۸۸۷۷

تلفن: ۳۱۴۳۳-۰۷۷    فکس: ۳۵۵۶۳۸۱۸-۰۷۷

***

۸۷٫۰۶٫۲۱ تأسیس پیشگامان جنوب

***

۹۰٫۰۵٫۰۵ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره جنوب

۹۰٫۱۲٫۰۴ مجمع تغییر اساسنامه، موضوع و افزایش سرمایه پیشگامان جنوب

***

۹۱٫۰۶٫۱۹ تغییرات هیئت مدیره پیشگامان جنوب

***

۹۲٫۰۶٫۲۱ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره پیشگامان جنوب

***

۹۳٫۰۶٫۲۹ مجمع تغییر فعالیت پیشگامان جنوب

۹۳٫۰۶٫۲۹ مجمع عمومی، افزایش سرمایه پیشگامان جنوب

***

۹۴٫۰۶٫۰۱ تغییرات هیئت مدیره پیشگامان جنوب

***

۹۵٫۰۵٫۲۶ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره پیشگامان جنوب

۹۵٫۰۵٫۲۸ تغییرات هیئت مدیره پیشگامان جنوب