شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۸/۰۸/۲۷ کرمان ۱۰۰۷۳ ۱۰۶۳۰۱۵۹۴۶۶ ۴۱۱۳۶۶۷۵۷۳۹۴ ۹۹٫۴۵۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۳۳۱٫۵۱۴ سهم ۳۰۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل و منشی   رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی    عضو اصلی 
احمد امینی بابک   محمد رضا روغنی   محمد رضا لطیفی   علی یوسفی سهزابی   احمد رضا محمدی
                 

***

آدرس: کرمان، بلوار جمهوری، خیابان امام جمعه، خیابان شماره ۱۳، ساختمان پیشگامان، واحد شماره ۵، کد پستی ۷۶۱۹۶۴۴۵۶۶

تلفن: ۳۲۴۷۸۸۷۲-۰۳۴    فکس: ۳۲۴۷۸۸۷۱-۰۳۴

***

۸۸٫۰۸٫۲۷ تأسیس پیشگامان دیار کریمان

***

۹۰٫۰۴٫۲۸ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره،افزایش سرمایه دیار کریمان

۹۰٫۱۰٫۲۷ مجمع پرداخت سرمایه تعهدی دیار کریمان

۹۰٫۱۲٫۲۸ مجمع عمومی، افزایش سرمایه دیار کریمان

***

۹۱٫۱۱٫۰۴ مجمع انتخاب هیئت مدیره دیار کریمان

***

۹۲٫۰۹٫۲۱ مجمع عمومی، تغییر موضوع و افزایش سرمایه دیار کریمان

***

۹۳٫۰۵٫۱۶ تغییرات هیئت مدیره دیار کریمان

۹۳٫۰۹٫۱۹ مجمع تغییر اساسنامه دیار کریمان

۹۳٫۰۹٫۱۹ مجمع عمومی، کاهش اعضا دیار کریمان

***

۹۴٫۰۸٫۲۷ مجمع الحاق موضوع فعالیت دیار کریمان

۹۴٫۰۸٫۲۷ مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره و کاهش اعضا دیار کریمان

۹۴٫۰۸٫۲۸ تغییرات هیئت مدیره دیار کریمان

***

۹۵٫۰۱٫۱۹ تغییرات هیئت مدیره، عضویت محتوی گستر در دیار کریمان

۹۵٫۱۰٫۰۲ مجمع عمومی، کاهش سرمایه دیار کریمان

۹۵٫۱۲٫۲۸ هیئت مدیره، استعفا و عضویت جدید دیار کریمان

***

۹۶٫۰۵٫۱۱ مجمع عمومی، کاهش سرمایه دیار کریمان

۹۶٫۱۱٫۱۵ هیئت مدیره، تغییر آدرس دیار کریمان