شرکت تعاونی باشگاه مشتریان گروه پیشگامان کویر یزد

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ یزد ۱۵۱۹۸ ۱۴۰۰۴۶۶۰۷۰۱ ۴۱۱۴۷۵۸۳۳۱۳۹  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰سهم/ ۱۰۰٫۰۰۰ریالی

***

مدیرعامل و عضو اصلی   رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    منشی   عضو اصلی 
امیرحسین رضائی نژاد   علی حجت   هادی خبیری پور   سهیل فلاح   علی مهرعلی
                 

***

آدرس: یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، جنب بانک مسکن، کد پستی ۸۹۱۶۸۴۷۳۷۷

تلفن: ۳۱۰۲۰۰۰۰  فکس: ۳۸۲۶۶۴۲۵

***

۹۳٫۱۰٫۱۶ تأسیس باشگاه مشتریان

***

۹۵٫۰۷٫۰۸ مجمع الحاق موضوع فعالیت باشگاه مشتریان

۹۵٫۰۷٫۰۸ مجمع عمومی باشگاه مشتریان

***

۹۶٫۰۸٫۱۰ مجمع عمومی، تغییرات هیئت مدیره باشگاه مشتریان

۹۶٫۰۸٫۱۰ تغییرات هیئت مدیره باشگاه مشتریان