شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان رسانه و آگهی زبده (پرواز)

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ یزد ۱۳۵۲۹ ۱۰۸۴۰۴۴۰۱۸۹ ۴۱۱۳۹۸۷۴۸۳۵۷ ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۳٫۰۰۰ سهم ۵۰۰٫۰۰۰ ریالی