شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضاء گروه پیشگامان

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۷/۰۶/۲۱ یزد ۱۰۰۶۴ ۱۰۸۴۰۰۷۷۰۰۰ ۴۱۱۳۵۳۵۹۴۵۹۴ ۸۴٫۷۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۴٫۷۴۱ سهم ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل و عضو اصلی   رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی    عضو اصلی 
علیرضا طرازی   محمد رضا رضائی نژاد   احمد علی تقوی   علی حجت   عباس دره زرشکی
                 

***

آدرس: یزد، بلوار جمهوری، نبش کوچه شرق، ساختمان مرکز تجارت پیشگامان کد پستی

تلفکس: ۳۵۲۶۶۶۸۱,۲

***

۸۷٫۰۶٫۲۱ تأسیس پیشگامان مسکن

***

۸۸٫۱۰٫۰۳ مجمع عمومی، تغییر اساسنامه مسکن

***

۸۹٫۰۷٫۰۸ تغییرات هیئت مدیره مسکن

۸۹٫۰۸٫۰۲ مجمع افزایش سرمایه مسکن

۸۹٫۰۸٫۰۲ مجمع عمومی، پرداخت سرمایه تعهدی مسکن

***

۹۰٫۰۵٫۰۸ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره مسکن

۹۰٫۱۰٫۱۵ تغییرات هیئت مدیره، انتخاب مدیرعامل مسکن

۹۰٫۱۱٫۰۳ هیئت مدیره تغییر آدرس مسکن

***

۹۱٫۰۷٫۰۶ مجمع عمومی مسکن

***

۹۲٫۰۸٫۱۶ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره مسکن

۹۲٫۰۸٫۱۶ مجمع، تمدید مدت فعالیت شرکت مسکن

***

۹۳٫۰۹٫۲۷ مجمع تغییر اساسنامه مسکن

۹۳٫۰۹٫۲۷ مجمع عمومی مسکن

***

۹۴٫۰۸٫۱۷ تغییرات هیئت مدیره مسکن

***

۹۵٫۰۱٫۱۷ مجمع عمومی مسکن

۹۵٫۰۷٫۱۵ مجمع عمومی مسکن

***

۹۶٫۰۲٫۳۱ مجمع عمومی، کاهش سرمایه پیشگامان مسکن