شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۹۰/۰۶/۱۳ یزد ۱۲۸۳۱ ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶  411398748357 ۵۰۶٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰۶٫۲۵۰٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰ ریالی