شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۵/۱۱/۱۹ یزد ۸۵۷۵ ۱۰۸۶۰۱۸۳۸۷۱ ۴۱۱۳۵۷۹۶۵۶۵۸ ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۴۰٫۰۰۰ سهم۳۰۰٫۰۰۰ ریالی