شرکت تعاونی تولید و توزیع انرژی‌های خورشیدی پیشگامان کویر

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ یزد ۱۶۶۸۵ ۱۴۰۰۶۵۳۹۴۹۰ ۴۱۱۵۳۱۹۶۱۹۷۸ ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۳٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریالی

***

مدیرعامل    رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی
سیدجواد حسینی عزآبادی   محمد رضا رضائی نژاد   علی حجت   احمد امینی بابک
           

***

آدرس: یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، ابتدای خیابان بوعلی، ساختمان پیشگامان، کد پستی ۸۹۱۶۸۷۶۵۹۱ 
تلفن: ۳۱۰۲۹۰۱۰-۰۳۵  فکس: ۳۱۰۲۹۰۱۰-۰۳۵

***

۹۵٫۱۱٫۰۹ تأسیس انرژی‌های خورشیدی

***

۹۶٫۰۲٫۱۰ مجمع عمومی انرژی های خورشیدی