شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان صنعت سبز

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ یزد ۱۵۷۳۸ ۱۴۰۰۵۲۷۸۰۷۴ ۴۱۱۵۱۱۱۶۹۷۳۵ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰سهم ۱۰٫۰۰۰ریالی

***

مدیرعامل   رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی 
امیر احمد سمیعی   محمد رضا رضائی نژاد   علیرضا طرازی   مرتضی رئیس زاده
             

***

آدرس: یزد، شهرک صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار تجارت، نبش تجارت یکم

تلفن: ۳۷۲۷۵۲۶۹       فکس: ۳۷۲۷۵۲۶۵

***

۹۴٫۰۷٫۱۵ تاسیس پیشگامان صنعت سبز

۹۴٫۱۰٫۰۵ مجمع افزایش سرمایه پیشگامان صنعت سبز

***

۹۵٫۰۵٫۰۵ مجمع عمومی، افزایش سرمایه پیشگامان صنعت سبز

۹۵٫۰۹٫۰۶ هیئت مدیره، تغییر مدیرعاملی پیشگامان صنعت سبز

***

۹۶٫۰۷٫۰۵ هیئت مدیره، تغییرات مدیرعاملی پیشگامان صنعت سبز