شرکت تعاونی دانش بنیان شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ یزد ۱۶۸۶۵ ۱۴۰۰۶۷۳۸۳۷۵ ۴۱۱۵۵۶۷۵۹۱۶۸ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰سهم ۱۰۰٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل    رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی
محمدکاظم کشور شاهی   محمد رضا رضائی نژاد   امیرحسین رضائی نژاد   امیر احمد سمیعی
             

***

آدرس: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، خیابان پژوهش، مرکز شتابدهنده نوآوری پیشگامان، کد پستی ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱

تلفکس: ۳۸۳۰۱۷۶۱

***

۹۶٫۰۲٫۱۱ تأسیس شتابدهنده پیشگامان

۹۶٫۰۷٫۱۱ تغییرات هیئت مدیره و مدیرعامل شتابدهنده پیشگامان