مشخصات پیشگامان کویر

۷۵.۰۷.۱۹ تأسیس پیشگامان کویر

***

۷۹٫۰۶٫۱۱ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره و افزایش سرمایه پیشگامان کویر

***

۸۲٫۱۱٫۱۷ مجمع عمومی، افزایش سرمایه پیشگامان کویر

***

۸۳٫۰۹٫۲۱ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره پیشگامان کویر

***

۸۴٫۰۹٫۲۰ مجمع عمومی پیشگامان کویر

***

۸۵٫۱۰٫۰۲ تغییرات هیئت مدیره پیشگامان کویر

۸۵٫۱۱٫۲۵ مجمع افزایش سرمایه پیشگامان کویر

۸۵٫۱۱٫۲۵ مجمع عمومی پیشگامان کویر

***

۸۶٫۰۷٫۲۷ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره پیشگامان کویر

۸۶٫۱۱٫۲۴ مجمع الحاق موضوع فعالیت پیشگامان کویر

***

۸۷٫۰۹٫۱۵ مجمع عمومی، افزایش سرمایه پیشگامان کویر

***

۸۸٫۰۸٫۱۵ مجمع عمومی، تغییرات هیئت مدیره پیشگامان کویر

***

۸۹٫۰۹٫۱۹ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره پیشگامان کویر

***

۹۰٫۰۷٫۰۱ هیئت مدیره، تغییر آدرس پیشگامان کویر

۹۰٫۰۸٫۲۰ مجمع تغییر موضوع فعالیت پیشگامان کویر

***

۹۱٫۰۷٫۲۱ مجمع عمومی، تغییرات هیئت مدیره پیشگامان کویر

***

۹۲٫۰۴٫۲۱ مجمع عمومی، کاهش سرمایه پیشگامان کویر

۹۲٫۰۹٫۲۲ مجمع عمومی ، انتخاب هیئت مدیره پیشگامان کویر

***

۹۳٫۰۸٫۰۲ مجمع تغییر اساسنامه پیشگامان کویر

۹۳٫۰۸٫۰۲ مجمع عمومی پیشگامان کویر

***

۹۴٫۰۷٫۱۹ مجمع عمومی، کاهش سرمایه پیشگامان کویر

۹۴٫۰۹٫۲۴ تغییرات هیئت مدیره پیشگامان کویر

***

۹۵٫۰۹٫۱۹ مجمع عمومی ، انتخاب هیئت مدیره و کاهش سرمایه پیشگامان کویر

۹۵٫۰۹٫۲۰ تغییرات هیئت مدیره پیشگامان کویر

***

۹۶٫۰۵٫۲۷ مجمع عمومی، کاهش سرمایه پیشگامان کویر