مدیریت بازاریابی

درس ۱: تعریف و کلیات- بخش اول(۱) (دانلود)

درس۱: تعریف و کلیات- بخش اول(۲) (دانلود)

درس ۲: تعریف و کلیات- بخش دوم(دانلود)

درس ۳: استراتژی ها و فلسفه های مدیریت بازاریابی (دانلود)

درس ۴: برندینگ – بخش اول (دانلود)

درس ۵: برندینگ – بخش دوم (دانلود)

درس ۶: اصول و فنون مذاکره – بخش اول (دانلود)

درس ۷: اصول و فنون مذاکره – بخش دوم (دانلود)

درس ۸: اصول و فنون مذاکره – بخش سوم (دانلود)

درس ۹: مشتری مداری – بخش اول (دانلود)

درس۱۰: مشتری مداری – بخش دوم (دانلود)

درس ۱۱: مشتری مداری – بخش سوم (دانلود)

درس ۱۲: مشتری مداری – بخش چهارم (دانلود)

درس۱۳: مدیریت سکوت مشتری – بخش اول (دانلود)

درس ۱۴: مدیریت سکوت مشتری – بخش دوم (دانلود)

درس ۱۵: مدیریت شکایت های مشتری(دانلود)