آموزش بازاریابی و فروش تلفنی

درس ۱: ابزارهای جلادهنده فروش تلفنی (دانلود)

درس ۲: روند اجرا(دانلود)

درس ۳: تشخیص نوع شخصیت از پشت تلفن (دانلود)

درس ۴: ارتباط و آشنایی با منشی یا مسئول دفتر برای همکاری با شما(دانلود)

درس ۵: برنامه ریزی و پیگیری(دانلُود)

درس ۶: برنامه ریزی برای موفقیت (دانلود)

درس ۷: گوش دادن به تمام واژه ها (دانلود)

درس ۸: مطرح کردن پرسش های ارزشمند (دانلود)

درس ۹: فروش از طریق اعتراض (دانلُود)