آموزش

بسمه تعالی

واحد تشکیلات، روش ها و منابع انسانی گروه تعاونی پیشگامان با توجه به محدودیت های موجود در برگزاری دوره های آموزشی حضوری، برآن شد تا نسبت به ارائه آموزش های مجازی جهت استفاده پرسنل شرکت های زیرمجموعه گروه تعاونی پیشگامان اقدام نماید. در این راستا نسبت به گردآوری و انتشار مستندات آموزشی موجود از موسسات آموزشی و منابع در دسترس اقدام گردید. با توجه به برنامه ریزی انجام شده، مطالب آموزشی مختلف در رسته های شغلی متفاوت در مقاطع زمانی مختلف در سایت بارگزاری می گردد. پرسنل هر حوزه می توانند نسبت به استفاده از این مستندات اموزشی اقدام نمایند.