طرح جانشین پروری

     استراتژی‌های سازمانی، نیازمند رویکردی کل نگر برای مدیریت استعدادهاست، بنابراین رویکردهای سنتی برای یادگیری، مدیریت عملکرد، مدیریت ‌‌‌جانشین‌پروری و توسعه مسیر شغلی باید دوباره‌ ارزیابی و بازنگری شوند. همان‌گونه که یکپارچگی مدیریت عملکرد و یادگیری در موارد زیادی به عنوان مولفه‌های جدایی ناپذیر از استراتژی مدیریت استعداد موثر شناخته شده است، مدیریت جانشینی نیز که توسعه کارکنان و ‌‌‌‌‌‌برنامه‌ریزی مسیر شغلی را به هم متصل کرده، نقش استراتژیک ویژه‌‌ای در سازمانهای امروزی پیدا کرده است. این سازمانها دریافته‌‌‌‌اند که ‌‌‌جانشین‌پروری، یک فرآیند پویا و مستمر است، نه یک هدف ایستا . در دنیای پر رقابت امروزی برای دستیابی به استعدادها‌‌‌، سازمانها باید دیدگاهی فراتر از جایگزینی ساده نیروی کار داشته باشند. استراتژی‌های مدیریت ‌‌‌جانشین‌پروری همان‌گونه که باید کارکنان را برای دستیابی به هدفهای شغلی خود توانمند سازد، باید بر روی توسعه کارکنان برای دستیابی به هدفهای سازمانی نیز متمرکز باشد.

    در دنیای جدید ‌کسب و کار، سازمانها به دلیل از دست دادن افراد باتجربه خود، متحمل ضرر و زیانهای چشمگیری شده‌‌‌‌اند و این مسئله دقیقا با کمبود نیروی انسانی با مهارتهای مورد نیاز برای جایگزینی و استخدام همزمان شده است . میزان تقاضا برای کارکنان شایسته بسیار بیشتر از میزان عرضه است، این امر برخی از سـازمانها در حوزه‌های مختلف را بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد.

با توجه به احساس نیاز به داشتن یک طرح جامع در زمینه ‌‌‌جانشین‌پروری در سطح گروه تعاونی پیشگامان و شرکت‌های زیرمجموعه، واحد تشکیلات‌‌‌، روش‌ها و منابع انسانی گروه تعاونی پیشگامان برآن شد تا نسبت به تهیه طرحی جامع و کاربردی در زمینه ‌‌‌جانشین‌پروری که در مجموعه پیشگامان قابلیت پیاده سازی داشته باشد اقدام نماید. لذا به منظور پیشبرد اهداف گروه تعاونی پیشگامان، طرح حاضر تهیه گردید. امید است پیاده سازی طرح حاضر گامی موثر در جهت مرتفع کردن مشکلات نیروی کار متخصص و سرمایه انسانی ماهر باشد. طرح مذکور به منظور هرگونه بهره برداری به پیوست آمده است.