طرح نظام پیشنهادها

در دنیای کنونی، سرعت تغییرات به حدی است که آنچه تا دیروز انجام می­شده، نمی­تواند فرمولی برای موفقیت در آینده به حساب آید. امروزه وظیفه اصلی مدیران، روشن کردن نیروی محرکه درونی انسان­هاست که اگر چنین اتفاقی بیفتد شوری بر پا خواهد شد که  به سادگی خاموش شدنی نیست. مدیریت در دنیای کنونی سرشار از تغییر و تحول است. مسائل رویاروی ما در جامعه و سازمان، بسیار پیچیده­ تر از آن هستند که توسط معدودی از افراد، قابل حل باشند. شرایط موجود به گونه­ ای است که مدیریت متمرکز، در عمل، غیر ممکن می­نماید و تفویض اختیار و مشارکت انسان­ها را در امور جامعه به یک ضرورت مبدل ساخته است.

      در سال‌های اخیر، تغییرات بسیاری در شرکت‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی در بخش‌های مختلف پدید آمده و برای گسترش دامنه دلبستگی و پیوستگی جامعه کارکنان به سازمان محل خدمت خود، شیوه‌های گوناگون انگیزشی به کار گرفته شده است. در این بین، از جمله شیوه‌های تازه‌ای که از مقبولیت همگانی‌تری برخوردار است می‌توان به شیوه مدیریت مشارکت‌جو به‌ویژه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها اشاره کرد. شیوه مدیریت مشارکت‌جو یکی از پایه‌های استوار مردم سالاری است که از دیرباز در بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته‌ جهان به‌ کار گرفته شده و در اثر آن رشد و تعالی، شکوفایی انسانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاصل آمده است.

     در پی شکل­گیری اتحادیه تخصصی شرکت­های تعاونی امور زیربنایی پیشگامان و مفهوم گروه در قالب اتحادیه، تدوین چنین دستورالعمل هایی ضرورت بیشتری دارد. تدوین طرح حاضر با در نظر داشتن تحقق آرمان‌های گروه تعاونی پیشگامان با هدف‌هایی چون بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها، بهبود امور مشارکت، بهبود ارتباطات، ارتقای انگیزش و آگاهی کارکنان، همسو نمودن اهداف و آمال کارکنان با اهداف سازمانی، مکتوب و مستند نمودن مشکلات و موانع موجود و استفاده از تجربه کارکنان در حل آن­ها شکل گرفته است. امید می‌رود نتایج اجرای این طرح رهنمودهایی ارائه نماید که گروه تعاونی پیشگامان را قادر سازد تا در راهی که می‌پیماید بیش از گذشته به موفقیت نائل گردد. روشن است تدوین طرح و صرف زمان درخور توجه برای اجرای آن تنها بخش کوچکی از کار است. بخش اصلی، بهره‌گیری مناسب و بکارگیری نتایج و داده‌های آن است که با همت مسئولان بلندنظر گروه تعاونی پیشگامان تحقق خواهد یافت

به منظور آشنایی با طرح حاضر، طرح مکتوب به پیوست آمده است. همچنین به منظور سهولت کار، سامانه جامع نظام پیشنهادها طراحی شده است که راهنمای استفاده از این سامانه نیز به پیوست آمده است.