طرح ارزیابی عملکرد

در دنیای پیچیده امروز که با رشد سریع فن‌آوری‌های جدید همراه می‌باشد، سازمان‌ها دائماً با محیط‌های متغییر و چالش‌های گوناگون درون و برون سازمانی روبرو هستند؛ ازاین رو، ضرورت تغییر در نظام‌ها و ساختارهای سنتی احساس می‌شود، که از جمله می‌توان به نظام ارزیابی عملکرد اشاره کرد.

ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از راهبردهای توانمندسازی منابع انسانی و در نتیجه بهبود کیفیت ارائه محصول و خدمات می‌باشد. روشن است که منابع انسانی شایسته و خلاق، مؤثرترین سرمایه سازمان‌ها برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی به حساب می‌آیند.

در سازمان‌های پیشرو، اهداف منابع انسانی و اهداف سازمان در یک راستا قرارگرفته و با ایجاد هماهنگی و ارائه راهنمایی‌های لازم توسط مدیران و سرپرستان، افراد بیشتر به سازمان احساس تعلق خاطر می‌کنند. انجام رضایت بخش وظایف، موجب بهبود عملکرد سازمان می‌شود. ارزیابی عملکرد منابع انسانی با توجه به هدف سازمان‌ها، یکی از محورهای اصلی و زیربنایی برای تشکیل سرمایه انسانی و کسب موفقیت درتحقق آرمان‌ها و راهبردهای سازمانی است.

تدوین طرح حاضر با هدف تحقق آرمان‌های اتحادیه پیشگامان درجهت تشکیل سرمایه انسانی شایسته، کارآ و متعهد تدوین شده است همچنین به منظور اجرای سریعتر و دقیقتر ارزیابی عملکرد، کلیه مراحل مربوط به طراحی  نرم افزار ارزیابی عملکرد، انجام گرفته است.  امید می‌رود نتایج اجرای این طرح رهنمودهایی ارائه نماید تا اتحادیه پیشگامان را قادر نماید در راهی که می‌پیماید بیش از گذشته به موفقیت نائل شود. روشن است تدوین طرح و صرف زمان درخور توجه برای اجرای آن تنها بخش کوچکی از کار است. بخش اصلی بهره‌گیری مناسب و بکارگیری نتایج و داده‌های آن است که با همت مسئولان بلندنظر اتحادیه پیشگامان تحقق خواهد یافت. لازم به ذکر است که طرح حاضر بر اساس شیوه ارزیابی ۳۶۰ درجه طراحی گردیده است که با توجه به پویایی نرم افزار، می توان ارزیابی را به صورت سرپرست محور تا ۳۶۰ درجه طراحی نمود. مستندات طرح به پیوست آمده است.