آیین نامه همکاری و پرسنلی

مدیریت منابع انسانی و بهره‌برداری بهینه از توانمندی­ های نیروی انسانی در هر سازمان از جمله مباحث اساسی مدیریتی بوده که امروزه یکى از دانش هاى ضرورى براى هدایت کارکنان سازمان محسوب می­گردد و شاید مهم ترین مهارت براى تمام مدیران در سازمان­ها به شمار می آید.  بر مبنای مسئولیت و وظایف منابع انسانی، آیین‌نامه همکاری و پرسنلی کارکنان و با تأکید بر موضوعات اساسنامه اتحادیه تخصصی پیشگامان و شرکت های زیر مجموعه تدوین گردید. این دستور العمل به صورت ادواری مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحات لازم در آن انجام می­گیرد. در پی شکل گیری اتحادیه تخصصی شرکت های تعاونی امور زیربنایی پیشگامان در قالب اتحادیه، تدوین چنین دستورالعمل هایی ضرورت بیشتری دارد. در واقع هدف از تدوین و تصویب آیین نامه همکاری و پرسنلی اتحادیه ایجاد مجموعه‌ای مستند بوده، که بیانگر خط مشی‌های اصلی مدیریت در ارتباط با امور اداری و منابع انسانی می‌باشد. امید است این آیین نامه بتواند به عنوان مرجعی برای تدوین نظام نامه‌ها، رویه‌ها، روش‌ها، و سایر مستندات مرتبط با همکاری، آموزش و به‌سازی، تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و پیشرفت شغلی، تدابیر تشویقی و انضباطی و … مورد استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است این آیین نامه در کنار نرم افزار جامع منابع انسانی گروه (دیدگاه) ماهیت بیشتری خواهد گرفت و تمامی شرکت ها ملزم به رعایت موارد این آیین نامه در قالب نرم افزار دیدگاه خواهند بود. شرکت همچنین ملزم به رعایت و استفاده از تمامی نرم افزار های اتحادیه شامل نرم افزار پرسنلی دیدگاه، اتوماسیون اداری فرزین، حقوق و دستمزد یکان و.. می­باشند. جهت استفاده و به کارگیری، فایل آیین نامه  به پیوست آمده است.