شرکت خدمات بیمه ای پیشگامان گسترش امید میهن

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ یزد ۱۵۰۵۱ ۱۴۰۰۴۴۹۳۰۹۵ ۴۱۱۴۷۱۵۸۶۵۵۹  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی

***

 

مدیرعامل   رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی    عضو اصلی    عضو اصلی 
محسن لطیفی   امیرحسین رضائی نژاد   علی حجت   محمد رضا شهسواری   هادی خبیری پور   سیدمحسن پورحسینی
                     

***

آدرس: یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، جنب بانک مسکن، کد پستی ۸۹۱۶۸۴۷۳۷۷

تلفن: ۳۱۰۲۰۰۰۰  فکس: ۳۸۲۶۶۴۲۵

***

۹۳٫۰۸٫۰۴ تأسیس بیمه پیشگامان گسترش امید میهن

***

۹۶٫۰۲٫۱۰ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل گسترش امید میهن

۹۶٫۰۲٫۱۰ تغییرات هیئت مدیره گسترش امید میهن