شرکت پرشین پرواز کویر

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۸۹/۰۳/۱۹ یزد ۱۱۶۶۵ ۱۰۸۴۰۴۲۲۲۸۹

***

مدیرعامل   رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    عضو اصلی 
سهیل فلاح   امیرحسین رضائی نژاد   علی حجت   سعید منصوری
             

***

آدرس: یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، جنب بانک مسکن، کد پستی ۸۹۱۶۸۴۷۳۷۷

تلفن: ۳۱۰۲۰۰۰۰  فکس: ۳۸۲۶۶۴۲۵