شرکت پست پیشگامان باد پا

تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت شناسه ملی کد اقتصادی سرمایه شرکت (ریال) تعداد و ارزش سهام
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ شیراز ۳۴۱۲۲ ۱۰۸۴۰۴۳۰۴۶۷ ۴۱۱۴۱۳۴۳۴۳۸۴ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰ ریالی

***

مدیرعامل    رئیس هیئت مدیره   نایب رئیس    منشی   عضو اصلی    عضو اصلی 
محمد هادی اسلامی   محمد رضا شهسواری   علی یوسفی سهزابی   مهدی پیرهادی   محمد رضا رضائی نژاد   بابک افقهی
                     

***

آدرس: تهران، چهارراه پارک وی، خیابان اردیبهشت، روبروی هتل استقلال، پلاک ۱۴، کد پستی ۱۹۸۶۶۱۳۱۱۴

تلفن:    فکس:

***

۹۰٫۰۲٫۱۳ تأسیس پیشگامان کویر پرشیا

۹۰٫۰۲٫۱۸ آگهی انتقال و ثبت شرکت در شیراز کویر پرشیا

۹۰٫۰۲٫۱۸ مجمع تغییر و انتقال آدرس کویر پرشیا

۹۰٫۰۸٫۰۱ مجمع افزایش سرمایه کویر پرشیا

***

۹۱٫۰۳٫۰۱ هیئت مدیره پرداخت سرمایه تعهدی و تأسیس شعبه یزد کویر پرشیا

۹۱٫۰۵٫۱۰ مجمع تغییر آدرس شیراز و موضوع فعالیت کویر پرشیا

۹۱٫۱۲٫۰۶ مجمع تغییر اساسنامه، نوع تعاونی، انحلال شعبه یزد کویر پرشیا

۹۱٫۱۲٫۰۶ مجمع عمومی کویر پرشیا

***

۹۲٫۰۵٫۲۶ تغییرات هیئت مدیره کویر پرشیا

۹۲٫۰۶٫۲۸ مجمع عمومی، افزایش سرمایه کویر پرشیا

***

۹۳٫۰۷٫۰۸ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کویر پرشیا

۹۳٫۰۸٫۰۱ تغییرات هیئت مدیره کویر پرشیا

***

۹۵٫۰۷٫۱۰ تغییرات هیئت مدیره کویر پرشیا

۹۵٫۰۷٫۱۰ مجمع عمومی، انتخاب هیئت مدیره کویر پرشیا

۹۵٫۰۷٫۱۰ مجمع عمومی، تغییر اساسنامه کویر پرشیا

***

۹۶٫۰۷٫۲۰ مجمع افزایش سرمایه، موضوع فعالیت، تغییر نام و آدرس کویر پرشیا

۹۶٫۰۷٫۲۰ مجمع عمومی کویر پرشیا

۹۶٫۰۷٫۲۰ تغییرات هیئت مدیره کویر پرشیا