برگزاری دوره آموزشی توسعه فروش
برگزاری دوره آموزشی توسعه فروشکلاس آموزشی توسعه فروش دوره عالی دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) با حضور دکتر استقلال در ساختمان آموزش اتحادیه برگزار می گردد.
برگزاری دوره روش تحقیق (DBA)
برگزاری دوره روش تحقیق (DBA)کلاس روش تحقیق دوره عالی دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) با حضور دکتر عبدالملکی در ساختمان آموزش اتحادیه برگزار می گردد.
برگزاری دوره مدیریت مالی پیشرفته (DBA)
برگزاری دوره مدیریت مالی پیشرفته (DBA)کلاس مدیریت مالی پیشرفته دوره عالی دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) با حضور دکتر پرویز بختیاری در ساختمان آموزش اتحادیه برگزار می گردد.