برگزاری جلسه هم اندیشی رابطین منابع انسانی و بازآموزی فرزین ودیدگاه
برگزاری جلسه هم اندیشی رابطین منابع انسانی و بازآموزی فرزین ودیدگاهجلسه هم اندیشی «رابطین منابع انسانی شرکت های گروه» و همچنین دوره بازآموزی نرم‌افزهای حوزه منابع انسانی (دیدگاه و فرزین) در روز چهارشنبه مورخ 11/12/95 در محل سالن کنفرانس مؤسسه اعتباری نور واقع در بلوار جمهوری برگزار می گردد.
برگزاری دوره جانشین پروری و مدیریت دانش (DBA)
برگزاری دوره جانشین پروری و مدیریت دانش (DBA)کلاس جانشین پروری و مدیریت دانش دوره عالی دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) با حضور دکتر خراسانی در ساختمان آموزش اتحادیه برگزار می گردد.
دوره آموزشی «ارتباطات موثر و فن بیان»
دوره آموزشی «ارتباطات موثر و فن بیان» برگزاری دوره آموزشی «ارتباطات موثر و فن بیان» در روز پنجشنبه مورخ 95/11/28 از ساعت 8:30 الی 13 با حضور آقای دکتر شهری زاده