برگزاری دوره مدیریت زنجیره تامین (DBA)
برگزاری دوره مدیریت زنجیره تامین (DBA)کلاس مدیریت زنجیره تامین دوره عالی دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) با حضور دکتر فرضی پور در ساختمان آموزش اتحادیه برگزار می گردد.
برگزاری دوره مدیریت برند DBA
برگزاری دوره مدیریت برند DBAکلاس مدیریت برند دوره عالی دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار (DBA) با حضور دکتر ناصرالمعمار در ساختمان آموزش اتحادیه برگزار می گردد.
برگزاری کارگاه آموزشی"فروش حرفه ای"
برگزاری کارگاه آموزشی"فروش حرفه ای"دوره آموزشی «فروش حرفه ای» ویژه مدیران عامل و مدیران فروش و بازرگانی گروه پیشگامان در روز پنجشنبه مورخ 02/10/95 از ساعت 8 الی 17 با حضور جناب آقای نیما نیکبخش کیمیایی